Yayalar Hukuk
parallax background

Önemli Duyuru


 Tarafımızca takip edilen borç tahsilatlarında geçerli IBAN bilgisi Yusuf Muzaffer Yayalar'dir.
Haricinde hesap bilgisi kullanılmamaktadır.
Av. Yusuf Muzaffer YAYALAR adına  alacak adı altında farklı isimli hesaplara tahsilat talep edenlere itibar etmeyiniz

Av. Yusuf Muzaffer YAYALAR


Hakkımızda

Yayalar Şirketler Birliği, gerçek ve tüzel kişilere Kamu - Özel Ortaklıgı (PPP), Uluslararası Tahkim, Dava, Gayrimenkul, Birleşme ve Devralma gibi alanlarda danışmanlık; Ticaret, Ceza, Icra, Enerji, Idare, Vergi, Bankacılık ve Finans Hukuku gibi alanlarda kapsamlı hukuki çözüm ve hizmetler sunmaktadır. Bunun yanında Yayalar Hukuk, Türkiye’nin finansal ve idari açıdan en büyük projelerine hukuki destek vermekten onur duymaktadır.

Yayalar Hukuk olarak, Türkiye’nin en büyük şirketlerine ve uluslararası yatırımcılara hukukun tüm alanlarında hizmet vermekteyiz.

Kurulduğu günden itibaren, Yayalar Hukuk hızla büyümeye devam etmekte ve ülkenin en büyük, saygın hukuk ofisleri arasında yer almaktadır.


Hizmetlerimiz


Ceza Hukuku

• TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar.
• Vergi suçları
• Diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar.


Detaylı Bilgi

Aile Hukuku

• Boşanma davaları
• Nafaka davaları
• Velayet davaları
• Evlat edinme ile ilgili davalar
• Babalık Davaları
• Mal rejimleri ile ilgili davalar
• Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar.


Detaylı Bilgi


Ticaret Hukuku

Önemli malvarlığı devirleri ve ticari işletmenin devir ve rehin işlemlerinden adi ortaklıklara, haksız rekabetten acentecilik, distribütörlük gibi tacir yardımcılarına ticaret hukuku kapsamında danışmanlık ve dava takip hizmetleri verilmektedir.


Detaylı Bilgi


Vergi Hukuku

• Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
• Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
• KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
• Vergi mevzuatından doğan diğer davalar


Detaylı Bilgi


İcra ve İflas Hukuku

• İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
• Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
• İstihkak davaları
• İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
• İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları
• Menfi tespit ve istirdat davaları
• İpoteğin paraya çevrilmesi
• Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar


Detaylı Bilgi


İş Hukuku

• İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,
• İş sözleşmesindeki işten çıkarma ve fesih sebepleri,
• Kıdem, ihbar ve işçilik alacakları ile tazminat taleplerine dair davaların takibi,
• İşe iade davalarının takibi,
• Arabuluculuk görüşmelerine dair süreçlerin yönetimi,
• İş kazaları veya meslek hastalıklarına ilişkin davaların takibi,
• Sigorta hizmet tespit davalarının açılması


Detaylı Bilgi


Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık hukuku, milliyet ve yurttaşlık ile bunların kazanılması, aktarılması ve yitirilmesi konularıyla ilgilenen hukuk dalıdır.


Detaylı Bilgi


İdare Hukuku

• İptal davaları
• Tam Yargı Davaları
• Kentsel Dönüşüm Hukuku ve İptal Davaları


Detaylı Bilgi


Sigorta Hukuku

• Rücuen Tazminat
• Maddi, Manevi tazminat
• Brokerlik ve acentalık mevzuatı


Detaylı Bilgi


Sağlık Hukuku

Hekimin sorumluluğu; mesleki sorumluluk, idari sorumluluk, hukuki sorumluluk ve cezai sorumluluk olarak ayrılmaktadır.


Detaylı Bilgi


Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.


Detaylı Bilgi